Lemon Cardamom

Fresh lemon, green cardamom and sugar drink.